تینر فوری 10000

T-10000.png
توصیف

ویژگیها : -1 قدرت تبخیر مناسب. -2 قدرت حلالیت بالا.

موارد مصرف : -1 مناسب برای انواع کیلر ، سیلر ، نیم پلی استر ، رنگ های فوری بر پایه نیترات سلولز.

انبارداری : -1 در محیط سر پوشیده ، خشک حداکثر در دمای 30 درجه .

احتیاط : -1 دور از کانون آتش قرار گیرد ، (شدیدا قابل اشتعال). -2 دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید. -3 در صورت تماس با چشم یا پوست سریعاً در محیط آزاد قرار گرفته و با آب حداقل به مدت 15 دقیقه شستشو دهید . در صورت نیاز به پزشک مراجعه گردد.

بسته بندی : -1 لیتری 0/85 کوارت -2 گالنی 3/4 کوارت -3 حلب 17/4 کوارت -4بشکه 200 کوارت