تینر فوری 444

توصیف

ویژگیها :
1. قدرت تبخیر مناسب. 
2. قدرت حلالیت مناسب.
موارد مصرف :

  • .مناسب برای انواع محصولات بر پاییه نیترات سلولز.

انبارداری :
1. در محیط سر پوشیده ، خشک حداکثر در دمای 30 درجه .

احتیاط : 
1. دور از کانون آتش قرار گیرد ، (شدیدا قابل اشتعال). 
2. دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.
3. در صورت تماس با چشم یا پوست سریعاً در محیط آزاد قرار گرفته و با آب حداقل به مدت 15 دقیقه شستشو دهید . در صورت نیاز به پزشک مراجعه گردد.

بسته بندی : -1 لیتری 0/85 کوارت -2 گالنی 3/4 کوارت -3 حلب 17/4 کوارت -4بشکه 200 کوارت