سیلر سمباده خور 3000

3000.png
توصیف

مشخصات فنی : -1 پایه : الکید - نیترات سلولز -2 ظاهر و فام : مات شیری رنگ -3 ویسکوزیته : C