کلر نیترو سلولزی براق 2000

2000.png
توصیف

مشخصات فنی : -1 پایه : الکید - نیترات سلولز -2 ظاهر و فام : شفاف ، زرد روشن -3 ویسکوزیته : CP 300 17900+ 3000 CP - ( 5=spundleRPM=12 ، spindle ) -4 دانسیته : gr/cm 0/98 gr/cm -5 درصد جامد : 40 -6 زمان خشک شدن سطحی : 5 دقیقه -7 زمان خشک شدن عمقی : 60 دقیقه -8 تینر مصرفی : تینر فوری صانع یکتا

ویژگیها : -1 براقیت و چسبندگی خوب. -2 زمان خشک شدن سریع.

روش استفاده : -1 سطح چوب تمیز ، فاقد رطوبت ، عاری از هرگونه گرد و غبار و براده چوب گردد. -2 سطح چوب سیلر کاری و سپس سمباده گردد. -3 کیلر با یکی از تینر های فوری صانع یکتا رقیق و با پیستوله یا قلم مو استعمال گردد.

موارد مصرف : -1 بعنوان جلای براق با خشک شدن سریع بر روی سطوح چوبی.

انبارداری : -1 محیط سر پوشیده ، خشک همراه با تهویه مناسب حداکثر در دمای 30 درجه .

احتیاط : -1 این محصول اشتعال پذیر است از آتش دور نگهدارید . -2 در صورت تماس با چشم یا پوست سریعاً با آب و صابون شستشو و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمائید. -3 دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید. -4 مطابق استاندارد های بین المللی در زمان کاربرد از تهویه مناسب استفاده کنید.

بسته بندی : -1 کیلوئی فلزی 85/. کوارت ( 12 تایی ) -2 گالنی 3/4 کوارت ( 4 تایی )