افتخارات صانع یکتا

1-واحد نمونه کیفی صنعتی در سال 93

2- دارنده استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

3- دارنده استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004

4- دارنده استاندراد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

5- دارنده استاندارد بین المللی سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO 17025:2005

6- دارنده استاندارد محصول در اروپا CE

7- واحد نمونه کیفی صنعتی در سال 91

8-واحد نمونه کیفی صنعتی در سال 88